DEFINICJE

  1. Administrator – Rośliny z Runowa Sp. z o.o. S.K., adres: ul. Kwitnąca 10, 05-504 Runów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000382452, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gosp., posiadająca nr NIP 1231234715.
  2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.szklarniezrunowa.pl.
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.szklarniezrunowa.pl.
  7. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

DANE KONTAKTOWE

  1. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem:Rośliny z Runowa Sp. z o.o. S.K.
   ul. Kwitnąca 10, 05-504 Runów
   e-mail: szklarnie@grabczewscy.com
   telefon: +48 22 726 90 58

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:
   1. w celu udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, obsługi zapytań, wysyłki zamówionego newslettera, przedstawiania ofert, składania zamówień, realizacji zamówień oraz obsługi reklamacji – na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
   3. w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników, w celu poprawy działania Serwisu oraz Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników posiadających Konto w Sklepie:
   1. w celu prowadzenia i obsługi konta w Sklepie – na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
   2. w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu analiz sposobu korzystania z konta oraz preferencji użytkowników w celu poprawy działania Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. Umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, jest możliwe pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami obowiązującego prawa oraz z poszanowaniem dóbr osobistych tych osób.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 niniejszej Polityki, a po tym okresie usunięte lub zniszczone.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie.
  2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
  3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

  1. W związku z działalnością Serwisu, w szczególności związanych działalnością Sklepu internetowego, dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom, w szczególności podmiotom obsługującym stronę internetową, płatności oraz dostawę produktów, a także świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe i doradcze. W przypadku reklamacji dane Użytkownika mogą także zostać przekazane producentom, dystrybutorom i gwarantom produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu.
  2. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  3. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych, na podstawie odrębnej zgody Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator opracował wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są bezpieczne a ich przetwarzanie zgodne z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi aktami prawa.

POLITYKA COOKIES

  1. Administrator używa tzw. cookies serwisowych przede wszystkim w celu zapewnienia poprawności działania Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
   1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa
   4. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika
   5. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji
   6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej

ZMIANY POLITYKI

  1. Administrator na bieżąco weryfikuje prawidłowość Polityki i jest uprawniony do jej zmiany w każdym czasie.